مترجم رسمی آلمانی فارسی در هامبورگ

مترجمی رسمی دادگستری

  شغلی است که به واسطه آن فرد مترجم واجد شرایطی شناخته شده که میتواند مدارک و اسناد را ترجمه رسمی کرده و مهر و امضا نماید. مترجم رسمی بعد از گذراندن مراحل آزمون کتبی، و شفاهی و بعد از پایان دوره تحصیلات مربوطه ، و در موارد  گذراندن دوران کارآموزی در مراسم تحلیف شرکت نموده و در زبان های تخصصی خود  مثلا آلمانی روسی عربی انگلیسی فارسی و یا دری  توسط تمامی مراجع دولتی و فدرال در تمامی اروپا به رسمیت شناخته می شود.  مرجع برگزار کننده امتحان مترجمی رسمی در هامبورگ وزارت کشور ایالتی هامبورگ  به همراه بخش فنی دانشگاه هامبورگ میباشد.

جهت اطلاعات بیشتر

040 234343